Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 84 w Warszawie
Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2006/2007

Szanowni Państwo,

obecne prezydium w składzie:

 • Małgorzata Wisławska – przewodnicząca
 • Leszek Kurowski – zastępca
 • Grażyna Rosłaniec – skarbnik
 • Iwona Kochanowska – sekretarz
 • Urszula Nawrot-Gurne, Anna Kobylińska, Jan Węgrzyn – członkowie

rozpoczęło swoją działalność po wyborach, przeprowadzonych na zebraniu plenarnym rady rodziców dn. 22 stycznia 2007r. To samo zebranie przyjęło nowy regulamin rady rodziców, dostosowany do wymogów współczesności. Głównym autorem projektu był p. Leszek Kurowski, któremu pomagały panie: Iwona Kochanowska i Małgorzata Wisławska.

Prezydium odbyło 10 posiedzeń i podjęło następujące działania:

 1. Uczestnictwo w bieżącym życiu szkoły.
  Prezydium kilkakrotnie spotykało się z dyrekcją i pedagogiem szkolnym, konsultując wybór firmy ochroniarskiej, program edukacyjno-wychowawczy, plany gospodarczo-remontowe, kwestie bezpieczeństwa w szkole, pomoc socjalną, opiniowanie pracy nauczycieli itp. Przedstawiciele prezydium wzięli udział w obradach komisji konkursowej, mającej wyłonić nowego dyrektora szkoły. Podjęto także inicjatywę przeforsowania założenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy szkole. Napisano w tej sprawie pismo nie tylko do Zarządu Dróg Miejskich, lecz także do wszystkich możliwych instancji municypalnych.
   
 2. Sprawy finansowe.
  Uzyskano numer NIP, co pozwoliło na uregulowanie kwestii wystawiania faktur i zawierania umów przez radę rodziców. Zawarto umowy na prowadzenie, wymaganej prawem, księgowości rady oraz obsługi kasowej. Przygotowano projekt budżetu, zatwierdzony następnie przez zebranie plenarne. Prezydium zrealizowało także podjętą na zebraniu plenarnym decyzję o kupnie nowej kserokopiarki, niezbędnej do usprawniania procesu dydaktycznego. Udało się wynegocjować b. korzystną cenę – 10.858 zł za prawie nową kserokopiarkę firmy Canon. Ponadto prezydium pośredniczyło w przekazaniu na rzecz szkoły kwoty 17.000 zł ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Nasze Dzieci”. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup płytek antypoślizgowych do szatni i biblioteki oraz częściowo na boazerię. Prezydium aktywnie uczestniczono także w wyborze firmy ochroniarskiej. * szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu w odrębnym dokumencie.
   
 3. Pomoc socjalna.
  Na wniosek prezydium zamieszczono na stronach internetowych regulamin przyznawania uczniom pomocy socjalnej. Prezydium przekazywało także środki na pomoc socjalną, zatwierdzone w budżecie na 2006/07. Z Państwa akceptacją nie spotkał się pomysł części prezydium, aby jej przedstawiciel brał udział w posiedzeniach szkolnej komisji socjalnej.
   
 4. Polityka informacyjna.
  Zagwarantowano ogółowi rodziców dostęp do wiadomości poprzez uruchomienie strony internetowej, wywieszenie 2 tablic informacyjnych oraz zdeponowanie w sekretariacie szkoły kopii wszystkich protokołów posiedzeń prezydium oraz zebrań plenarnych. Istnieje także możliwość skontaktowania się z prezydium poprzez skrzynkę mailową (na stronie szkoły) lub pozostawiając pismo w specjalnej teczce w sekretariacie. Koncepcja i realizacja – p. Iwona Kochanowska. Opieka nad stroną internetową – p. Nela Młynarska. Na zebraniach plenarnych na bieżąco przedstawiano stan konta i poczynione wydatki.
   
 5. Nagrody rady rodziców dla wyróżniających się uczniów.
  Prezydium zainicjowało przyznawanie nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas szóstych i trzecich gimnazjalnych. Zasiliło również (zgodnie z regulaminem RR) konto stypendialne szkoły.
   
 6. Akcja „odciążenia tornistrów”
  Pod koniec roku szkolnego rozpropagowano ideę, ogłoszono apel i wspólnie z nauczycielami rozpoczęto zbiórkę zapasowych podręczników do pracowni szkolnych, aby uczniowie nie musieli nosić ich ze sobą.

Osoby chcące poznać dokładnie wszystkie formy naszej działalności zachęcamy do przeczytania protokołów z posiedzeń prezydium i zebrań plenarnych.

Mamy nadzieję, iż nasza praca okazała się pożyteczna i przysłużyła się wspólnemu dobru.

Warszawa, 10.09.2007 r.
Prezydium Rady Rodziców