Promocja Szkoły w środowisku lokalnym

Szkoła musi dbać o swój pozytywny wizerunek rozumiany jako suma subiektywnych opinii o jakości nauczania, wychowania i kontaktów ze środowiskiem. Takie „subiektywne opinie” zasłużone lub nie, mają tendencję przylegania do szkoły; zmiana opinii negatywnych lub ugruntowanie pozytywnych wymaga działań długofalowych. Watro więc zadbać o wykreowanie i podtrzymanie pozytywnego wizerunku, gdyż sprzyja on wytworzeniu swoistego kredytu zaufania trwającego zwykle przez wiele lat.

Nad „obrazem- opinią” szkoły w środowisku lokalnym czuwa dyrektor. W naszej szkole jest to mgr Lidia Składnik, która w swojej pracy:

 • Dba o jakość pracy szkoły;
 • Zachęca do wydajniejszej pracy i wzrostu wyników nauczania;
 • Dyscyplinuje pracowników;
 • Organizuje i kontroluje pracę pozalekcyjną nauczycieli (koła zainteresowań);
 • Wyposaża placówkę w pomoce naukowe;
 • Organizuje konferencje szkoleniowe i zachęca nauczycieli do różnych form doskonalących;
 • Motywuje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji;
 • Korzysta z uwag ankietowanych uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • Pozyskuje sponsorów;
 • Ściśle współpracuje z władzami lokalnymi i organizacjami społecznymi;
 • Wszelkie osiągnięcia uczniów i nauczycieli stara się przedstawić w prasie lokalnej.

Oto niektóre z nich:

 • „Wysokie obcasy” dodatek do Gazety Wyborczej 03.01.04r. - „Narodowy Test Inteligencji”
 • „Metro” - 03.03.04r. - „Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty”
 • „Rzeczpospolita”- 29-30.05.04r. - „Międzynarodowo na Pradze”
 • „Życie Warszawy” 29-30.05.04r.- „40 lat minęło”
 • „Mieszkaniec” - 30.05.04r. „Międzynarodowo na Międzynarodowej”
 • „Gazeta Wyborcza” maj 2004r. - „Za granty po lekcjach”
 • „Gazeta Wyborcza” listopad 2004r. - „Połamańce na języku”
 • „Wprost” - 02.11.03r. „Miliard w rozumie”
 • „Życie Warszawy” - 29.11.04r. - „Tak to robicie Po Godzinach”
 • „Gazeta Wyborcza” - 11.06.04r. - artykuł o szkołach dwujęzycznych
 • „Mieszkaniec”- XII 2006- Fiu, fiu na Międzynarodowej

Opinia o szkole w dużym stopniu zależy również od wykształconej kadry nauczycielskiej. Ich postawa, podejście do rodziców, ich wiedza i umiejętność jej przekazania, pogoda ducha, życzliwość to czynniki, które decydują w znacznej mierze o postrzeganiu szkoły w środowisku lokalnym.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych służyć ma wszechstronnemu rozwojowi uzdolnień i zamiłowań uczniów naszej szkoły. Wspieraniu talentów literackich oraz matematyczno-technicznych. Pogłębianiu wrażliwości muzycznej, plastycznej, pielęgnowaniu pasji artystycznych.

Jednym ze stałych sposobów promowania jest organizacja uroczystości szkolnych i to zarówno tradycyjnych, jak i takich, które zdarzają się sporadycznie.

Przykładem tej pierwszej może być coroczne pasowanie pierwszoklasistów- moment mocno przeżywany przez dzieci i ich najbliższych, zauważany także przez środowisko. Oprócz samego pasowania istotną rolę odgrywa oprawa; Albumy ze zdjęciami, część artystyczna, upominki . Dzięki organizacji imprezy w październikową sobotę zawsze możemy liczyć na dużą frekwencję rodziców i dziadków.

Z oczywistych względów znacznie rzadsze, ale również wyjątkowo uroczyste są jubileusze, np. „40 lat minęło...” W uroczystych obchodach biorą udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, dawni uczniowie i nauczyciele oraz rodzice, którzy bardzo aktywnie włączają się do przygotowania całej uroczystości..

Nauczyciele naszej szkoły przygotowują i organizują wiele uroczystości związanych z rocznicami, świętami i ważnymi momentami życia szkoły. Wszystkie te działania są zauważane w społeczności lokalnej i przyczyniają się do szeroko rozumianej promocji szkoły.

Nauczyciele języków obcych współpracują z wydawnictwami językowymi, które przekazują nagrody książkowe dla uczniów biorących udział w konkursach. Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska i Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, które dofinansowują nasze wyjazdy do Niemiec.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”

Jednym z głównych założeń programowych szkoły jest współpraca z rodzicami. Rodzice są głównymi kreatorami wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Są również jej aktualnymi lub potencjalnymi klientami. W związku z tym staramy się, aby czuli się współgospodarzami szkoli i zyskali możliwość rzeczywistego wpływu na jej życie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że to Oni są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami dziecka, zależy nam na tym, aby we wszelkich pedagogicznych działaniach mieć wsparcie i zrozumienie. Służą temu rozmaite działania zmierzające do wciągnięcia rodziców w nurt życia szkoły, zapoznanie ich z jej tradycjami i problemami dnia dzisiejszego. Organizujemy wspólne kolędowanie uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wystawy ich twórczości. Festyn w dniu sportu jest okazją do rywalizacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Pełnię dziecięcych talentów rodzice mogą podziwiać na uroczystości w Dniu Matki. Kilkakrotnie w ciągu roku zapraszamy rodziców na przedstawienia teatralne przygotowywane na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Doceniają to rodzice, którzy aktywnie uczestniczą w pracach Rady Rodziców. Bierze ona udział w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących szkoły. Przedstawiciele Rady Rodziców opiniują program wychowawczy szkoły, plany pracy wychowawcy klasowego, i samych nauczycieli, którzy ubiegają się o awans zawodowy. Dyrektor szkoły organizuje spotkania z rodzicami, podczas których są oni informowani o pracy szkoły, inwestycjach, o planach na przyszłość, o problemach wychowawczych, ale również o sukcesach swoich dzieci. Ponadto rodzice w ciągu całego roku szkolnego mogą uzyskać informacje na temat postępów swojego dziecka na zebraniach z wychowawcą klasowym. W tym czasie można porozmawiać z każdym nauczycielem danego przedmiotu oraz dyrekcją . Niektórzy nauczyciele zapraszają rodziców na lekcje otwarte.

Wszystkie powyższe działania pozwalają rodzicom poczuć się współgospodarzami naszej szkoły i kreować pozytywny wizerunek szkoły.

Uczniowie tworzą szkołę. W swojej pracy staramy się, aby poczuli się współgospodarzami szkoły, aby czuli się podmiotem, a nie przedmiotem. W związku z tym dużą wagę przywiązujemy do pracy Samorządu Uczniowskiego, który nie boi się wysuwać własnych pomysłów, które w większości realizujemy. Uczniowie poprzez swoich przedstawicieli realnie wpływają na życie szkoły. Zostało to przez nich docenione. Wyrazem tego jest liczny udział w uroczystościach szkolnych, które w znacznej mierze są przez nich przygotowywane. Młodzież nie uchyla się od prac na rzecz szkoły czy środowiska. Miało to odzwierciedlenie w wielu akcjach przeprowadzonych na terenie szkoły. Oto tylko przykładowe:

 • „Zamiast kwiatka dla nauczyciela złotówka na pajacyka”
 • „Góra grosza”
 • „Złotówka dla dzieci z Afganistanu”
 • Paczki świąteczne dla dzieci niewidomych w Laskach
 • Zabawki dla dzieci w Centrum Onkologii przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 • Pomoc zwierzętom w schronisku w Celestynowie i Korabiewicach
 • Występy uczniów w szpitalu na Niekłańskiej
 • Kawiarenki dla rodziców podczas zebrań
 • Sprzątanie Świata
 • „Pola Nadziei”
 • Spacer ludzi dobrej woli
 • „Rodzina Rodzinie”

Dużą popularnością wśród uczniów cieszą się wyjazdy zagraniczne.

Nauczanie języków obcych bez przekazywania wiadomości realioznawczych jest trudne do wyobrażenia. Teoretyczne przekazywanie faktów jest mało efektywne i mało ciekawe.

Proces ten można uatrakcyjnić za pomocą bezpośredniego kontaktu i własnych obserwacji, gdy będziemy „uczyć wspólnie - dla siebie i od siebie”.

To motto jest sztandarem Polsko-Niemieckiej Szkoły Europejskiej w Berlinie, z którą nawiązaliśmy kontakt poprzez Ambasadę RP w 1998roku.

Co roku organizowane są również wyjazdy do Londynu, podczas których uczniowie pod opieką nauczycieli poznają najsłynniejsze zabytki Londynu i okolic.

Aktywność uczniów, dostrzeganie ich potrzeb i aspiracji, popieranie i wspomaganie realizacji inicjatyw pomaga w budowaniu pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym.

Współpraca z organami samorządu lokalnego jest szczególnie ważna obecnie, a realizacja wielu zamierzeń niemożliwa do wykonania bez przychylności i wsparcia.

W wielu naszych uroczystościach biorą udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych.

Działania promocyjne uzyskują aprobatę i wsparcie władz gminy. Dzięki licznym, wspólnym wysiłkom szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym.